bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 30/3/2023, UBND tỉnh BR-VT ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc “Phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh BR-VT; nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị – xã hội tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chỉnh trang đô thị; phát triển hình ảnh các vùng đô thị của tỉnh đối với khách du lịch trong và ngoài nước góp phần phát triển du lịch chất lượng cao theo tinh thần Kết luận số 316-KL/TU ngày 24/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai đến các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

– Phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Lễ phát động và tuyên truyền sâu rộng nội dung thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn để tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ về mục đích và ý nghĩa của phong trào đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

– Quán triệt, triển khai phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị tới các CĐCS tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động thực hiện các nội dung chỉnh trang đô thị gắn với cuộc vận động “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

– Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia trong việc xây dựng đô thị văn minh gắn với công tác quản lý và chỉnh trang đô thị, làm sạch đẹp từ trong nhà tới các ngõ xóm, tuyến đường.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm triển khai, thực hiện.

(Đính kèm: Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh BR-VT).

Thu Trang


Bài viết liên quan